Oferta

Przykładowy katalog spraw prowadzonych przez Kancelarię przedstawia poniższe zestawienie:

1. Prawo cywilne

 • weryfikowanie oraz sporządzanie umów cywilnoprawnych,
 • podejmowanie czynności  zmierzających do ochrony dóbr osobistych,
 • obsługa prawna w zakresie obrotu nieruchomościami,
 • prowadzenie spraw o zasiedzenie, użytkowanie wieczyste oraz służebności,
 • prowadzenie spraw dotyczących wpisów do księgi wieczystej, w tym hipotek,
 • zobowiązania, w szczególności umowy sprzedaży, najmu, zlecenia, o dzieło i darowizny,
 • odszkodowania z reżimu deliktowego i kontraktowego,
 • bezpodstawne wzbogacenie i nienależne świadczenie,
 • zniesienie współwłasności,
 • prawo spadkowe,
 • postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające,
 • prawo autorskie,
 • postępowania rejestrowe,
 • sprawy rozwodowe i podział majątku wspólnego,
 • sprawy o alimenty oraz o ustalenie kontaktów z dzieckiem.

 

2. Prawo gospodarcze i handlowe

 • zakładanie, rejestracja oraz likwidacja spółek handlowych,
 • tworzenie i weryfikowanie umów,
 • postępowania przed sądem rejestrowym,
 • obsługa prawna organów spółek tj. Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza i Zarząd,
 • udział w posiedzeniach organów spółek,
 • tworzenie korporacyjnych aktów prawnych (uchwały, regulaminy itp.).

 

3. Prawo pracy

 • dochodzenie roszczeń pracowniczych i pracodawcy na etapie polubownym i sądowym,
 • reprezentowanie stron stosunku pracy przed sądami i innymi organami (np. Państwową Inspekcją Pracy),
 • dochodzenie roszczeń z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, w tym wobec ZUS,
 • reprezentacja pracowników i pracodawcy podczas tworzenia i realizacji układów zbiorowych pracy,
 • tworzenie aktów prawnych pracodawcy, w tym regulaminów pracy i wynagradzania,
 • tworzenie umów o zakazie konkurencji obowiązujących w trakcie i po ustaniu stosunku pracy,
 • doradztwo prawne na etapie nawiązywania, modyfikowania i rozwiązywania stosunku pracy,
 • nadzór prawny nad respektowaniem praw i obowiązków pracownika oraz pracodawcy.

 

4. Prawo karne:

 • składanie doniesień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,
 • obrona podejrzanych i oskarżonych na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego,
 • reprezentowanie pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych,
 • reprezentowanie osób zatrzymanych i tymczasowo aresztowanych wraz dochodzeniem odszkodowań w ich imieniu,
 • obrona osób obwinionych w sprawach o wykroczenia,
 • sporządzanie pism procesowych, w szczególności tj., apelacje, kasacje, zażalenia, wnioski oraz prywatne akty oskarżenia,
 • reprezentowanie w postępowaniu wykonawczym w tym przed sądem penitencjarnym i w sprawie wyroku łącznego.

 

5. Prawo administracyjne

 • prowadzenie postępowań przed organami administracji publicznej,
 • reprezentowanie przed sądami administracyjnymi.